Artikel 1 Algemene Voorwaarden

Artikel 1, lid 1

Deze algemene voorwaarden, verder hieronder te noemen ‘voorwaarden’, liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de inschrijver/deelnemer, verder te noemen ‘deelnemer, en Trekkerslep Hooghalen, verder te noemen ‘wedstrijdorganisatie’, gevestigd te Assen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wedstrijd organisatie; Trekkerslep Hooghalen, die een trekkerslep organiseert en aanbiedt.
 2. Overeenkomst; de overeenkomst waarbij de wedstrijdorganisatie zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde trekkerslep. Inschrijving voor een door wedstrijd organisatie georganiseerde trekkerslep geldt als Overeenkomst.
 3. Deelnemer; de inschrijver/deelnemer aan de trekkerslep en tevens wederpartij van de wedstrijdorganisatie.
 4. Deelnamegeld; de door wedstrijd organisatie geoffreerde kosten verbonden aan de deelname door deelnemer.

Iedere deelnemer wordt individueel ingeschreven ongeacht of hij individueel dan wel in groepsverband deelneemt. Deze algemene voorwaarden gelden voor individuele en voor groepsdeelneming, dus voor iedereen die deelneemt.

Indien een deelnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van wedstrijdorganisatie heeft ingeschreven, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de Overeenkomst binden wedstrijdorganisatie alleen dan indien hij deze afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd aan deelnemer(s).

De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van afgeweken is, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke artikelen of onderdelen daarvan om welke reden dan ook niet van toepassing zijn.

Artikel 1, lid 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de wedstrijdorganisatie en gelden in aanvulling op iedere offerte van wedstrijdorganisatie.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 2, lid 1

De inschrijving voor een trekkerslep kan alleen via de website geschieden. De wedstrijdorganisatie stuurt per omgaande een ontvangstbevestiging.

De overeenkomst met Trekkerslep Hooghalen komt tot stand met de bevestiging door Trekkerslep Hooghalen aan de inschrijver. De overeenkomst geldt alleen als niet gesloten ingeval van onverwijld protest door de inschrijver per e-mail. Iedere protest na 24 uur geldt als niet onverwijld.

Artikel 2, lid 2

De deelnemer verstrekt de wedstrijd organisatie voor, of uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst, alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de trekkerslep door de wedstrijd organisatie.

Artikel 2, lid 3

Een deelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een Overeenkomst aangaat, is ook aansprakelijk voor dat aandeel in de Overeenkomst. De in de aanhef van dit lid bedoelde deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst, bij boeking kenbaar te maken.

Artikel 3 Wijzigingen door de deelnemer

Artikel 3, lid 1

Wijzigingen in de reservering op verzoek van de deelnemer zullen voor zover mogelijk worden aangebracht, dit dient minimaal 72 uur voor de start van de eerste dag van het evenement te worden doorgegeven door deelnemer.

Artikel 4 Vervanging/In-de-plaatsstelling

Artikel 4, lid 1

Indien een of een deel van de aangemelde deelnemers verhinderd is aan de trekkerslep deel te nemen, kan/kunnen deze deelnemer(s) op verzoek worden vervangen door een andere persoon, cq. personen, onder de volgende voorwaarden:

 1. het verzoek wordt dusdanig tijdig ingediend, dat de nodige formaliteiten nog kunnen worden verricht.
 2. de andere perso(o)n(en) voldoet/voldoen aan alle aan de trekkerslep en eventuele actieve programma’s verbonden (extra) voorwaarden.
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze vervanging/in-de-plaatsstelling.
 4. 72 uur voor de start van de eerste dag van het evenement sluit de periode waarin wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Artikel 5 Deelnamegeld

Artikel 5, lid 1

De gepubliceerde deelnamegeld is per deelname tenzij anders aangegeven. In dit deelnamegeld is uitsluitend deelname aan de wedstrijd inbegrepen.  Alle andere kosten voor bijvoorbeeld brandstof, verzekering, parkeergeld, overtredingen, eten en drinken (voor zover niet in het programma opgenomen) zijn voor rekening van de deelnemer.

De deelnemer is verplicht om voor vertrek uit de accommodatie zijn rekening te tonen aan wedstrijdorganisatie als deze hierom verzoekt.

Deelname aan het evenement geeft deelnemer toegang tot de activiteiten van het hele weekend. Dit gaat per deelnemer, niet per deelname, en is niet overdraagbaar aan andere personen.

Artikel 6 Betaling

Artikel 6, lid 1

Betaling geschiedt direct na online inschrijving.

Artikel 7 Annulering door de deelnemer

Artikel 7, lid 1

Annuleringen dienen schriftelijk aan de wedstrijdorganisatie gemeld te worden. Bij annulering wordt het deelnamegeld niet terugbetaald. Wel kan deelnemer zijn/haar plek overdragen zoals vermeld onder artikel 4.

Artikel 8 Wijziging/annulering, overmacht, aansprakelijkheid en schade

Artikel 8, lid 1

Wijzigingen/annulering van de Overeenkomst door wedstrijdorganisatie kan onder volgende voorwaarden:

 1. in geval van gewichtige omstandigheden; hieronder worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de wedstrijd organisatie aan de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd;
 2. de wedstrijd organisatie zal de deelnemer direct, met opgaaf van redenen, van de annulering of wijziging op de hoogte stellen;
 3. in geval van wijziging door de wedstrijdorganisatie heeft de deelnemer het recht binnen een week na ontvangst van bovenstaand bericht de trekkerslep kosteloos te annuleren;
 4. de wedstrijd organisatie zal tevens trachten de deelnemer een waardebon te geven voor de trekkerslep van het opvolgende jaar.

Artikel 8, lid 2

In geval van overmacht heeft wedstrijdorganisatie de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de trekkerslep onmogelijk maken zoals:

 1. natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onlusten;
 2. weeromstandigheden die van dien aard zijn, dat het volgens officiële instanties (bijvoorbeeld KNMI, ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer en daartoe een officiële waarschuwing is afgegeven;
 3. omstandigheden het die wedstrijd organisatie onmogelijk maken de trekkerslep op een veilige manier te laten plaatsvinden;

Artikel 8, lid 3

Van aansprakelijkheid jegens deelnemer is geen sprake:

 1. Iedere deelnemer wordt geacht deel te nemen voor eigen rekening en risico. Ook is deelnemer verplicht zich zelf deugdelijk en afdoende te hebben verzekerd voor eigen schade, schade aan andere deelnemers en schade aan wedstrijd organisatie, met uitsluiting van regres op wedstrijd organisatie.
 2. Voor zover Wedstrijdorganisatie desondanks aansprakelijk zou zijn, geldt een dubbele aansprakelijkheidslimiet namelijk een limiet ter hoogte van maximaal 5 maal de overeengekomen deelnemingskosten. En voorzover die limiet niet in aanmerking zou komen de door de verzekeraar van Wedstrijd organisatie maximaal te betalen uitkering voorzover daadwerkelijk wordt uitgekeerd door deze verzekeraar. Wedstrijd organisatie is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.
 3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze toe te rekenen is aan de deelnemer.

Artikel 8, lid 4

Wedstrijdorganisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemer voor enige schade dan in het geval dat zijn aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De vergoeding kan echter nooit meer bedragen dan ten hoogste eenmaal het deelnamegeld.

Artikel 9 Klachten

Artikel 9, lid 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij wedstrijdorganisatie, opdat deze een passende oplossing kan treffen. De wedstrijdorganisatie zal de tekortkoming dan binnen redelijke termijn dienen op te lossen en er zo goed mogelijk voor zorgen dat deze geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de trekkerslep.

Artikel 9, lid 2

Indien de tekortkoming alsdan nog niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de deelnemer deze klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot vier (4) weken na afloop van de trekkerslep, schriftelijk te melden bij de wedstrijdorganisatie.

Artikel 10 Algemeen voorbehoud

Artikel 10, lid 1

Kennelijke fouten in de brochures, tekst/informatie op de website, in advertenties of in de briefwisseling binden de wedstrijdorganisatie niet. Prijswijzigingen zijn eveneens voorbehouden.

Artikel 11 Persoonsgegevens

Artikel 11, lid 1

Deelnemer gaat er mee akkoord dat zijn/haar gegevens gebruikt worden om haar op de hoogte te houden van nieuws van Trekkerslep Hooghalen via zowel e-mail als sociale media.