Op de trainingsdag en het tentfeest worden de volgende huisregels gehanteerd:

  • De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of blijvende gezondheidsklachten.
  • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
  • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
  • Het is verboden om te roken in de tent.
  • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben (Hieronder valt ook lachgas)
  • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
  • Het is verboden om glaswerk mee te nemen het terrein op.
  • Indien er (soft)drugs, wapens en/of glaswerk wordt aangetroffen op uw persoon dan zal deze direct worden
  • ingenomen.
  • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
  • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
  • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
  • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
  • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
  • Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.
  • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
  • Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.
  • Het betreden van de evenementenlocatie is geheel voor eigen risico.
  • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
  • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
  • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.
  • Het is verboden om hard te rijden op het terrein, maximaal 5 km/h!
  • Het is verboden vuur te stoken op het terrein
  • Honden zijn niet toegestaan
  • Mochten er situaties voorkomen waarin deze huisregels niet voorzien dan beslist de beveiliging en/of organisatie hierover